Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Malín - U Skřítků

Mateřská škola Malín - U SKŘÍTKŮ
 
Adresa:
Malín 277, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Barbora Syřínková
Učitelka:
Bc. Kateřina Navrátilová
Provozní zaměstnanci:
Dagmar Šimonicová
Telefon:
327 523 678
Email:
Provozní doba:
6:30 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si.
Zapoj mě do práce, porozumím
 

Vize: Dlouhodobý cíl

            Naše MŠ je zaměřena na poznávání přírodního a životního prostředí, děti vedeme k úctě k přírodě i všem žijícím bytostem na planetě Zemi, snažíme se je vést k samostatnosti, empatii a spolupráci. Zakládáme u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. O vlivu člověka na životní prostředí. Uvědomění si vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi.

            Hlavním záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny. Vést děti k samostatnému rozhodování, vnímání změn, volbě a odpovědnosti. |K tomu, abychom je společně s rodiči vedli k slušnému chování, empatii, lásce nejen k přírodě, ale i k sobě samým.

             Filozofií naší mateřské školy je položit dětem základy zdravého životního stylu, naučit je vědomostem, dovednostem, návykům směřujícím k ochraně zdraví, naučit je milovat sebe a svět kolem nás. Být při výchovně vzdělávací práci partnery rodičům, doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dostatek přiměřených podnětů k jejímu aktivnímu rozvoji a učení. Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Vzdělávání je rovněž důsledně vázáno k individuálním různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

  • Rozvíjíme oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost, porozumění mezi školou a rodiči. Spolupráce funguje na základě partnerství, respektu a ochotě spolupracovat.
  • Rozvíjíme ekologické cítění, zapojení dětí do ochrany životního prostředí.
  • Rozvíjíme řečové a jazykové dovednosti, důraz na správnou výslovnost, rozvoj vyjadřovacích schopností.
  • Rozvíjíme tělesnou zdatnost, klademe důraz na zdravý životní styl.
  • Rozvíjíme celkový rozumový a psychický vývoj dítěte, podporujeme jeho individualitu a rozvoj osobnosti.
  • Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o veškerém dění v mateřské škole.
  • Posilujeme prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem.
  • Ochraňujeme osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.
  • Pedagogičtí pracovníci se stále sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.

Vedeme děti ke slušnému chování a k pochopení zásad morálních hodnot společnosti. Snažíme se poskytnout každému dítěti bezpečné zázemí, vytvářet podmínky pro rozvoj jeho osobnosti, začlenit ho do skupiny a rozvíjet jeho sociální dovednosti a prosociální postoje.

Fotografie - prostory naší školky

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 3. února 2014

PRVNÍ DEN U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 1. září v 13:58

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 228×

PRVNÍ OSLAVY U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 2. září v 14:07

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 191×

PÍSKOVIŠTĚ U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 2. září v 14:25

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 190×

HOLČIČKY U SKŘÍTKŮ SLAVÍ

Barbora Syřínková

Vloženo: 12. září v 14:24

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 168×

SKŘÍTKOVÉ NA DRAVCÍCH

Barbora Syřínková

Vloženo: 16. září v 13:49

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 162×

DRAVCI II.

Barbora Syřínková

Vloženo: 16. září v 14:22

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 163×

Skřítek Davídek slaví

Barbora Syřínková

Vloženo: 20. září v 14:38

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Skřítek Adámek slaví

Barbora Syřínková

Vloženo: 21. září v 14:46

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Postavíme školku

Barbora Syřínková

Vloženo: 22. září v 13:32

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

OSLAVA SVÁTKU U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 23. září v 12:40

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Jonášek slaví svátek

Barbora Syřínková

Vloženo: 27. září v 10:59

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Pohádka O veliké řepě

Barbora Syřínková

Vloženo: 27. září v 11:04

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Výlet do Kutné Hory na zahradu ZŠ Jana Palacha

Barbora Syřínková

Vloženo: 30. září v 13:17

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 181×

PŘÍRODNINY U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 5. října v 13:34

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 143×

PŘÍRODNINY U SKŘÍTKŮ II.

Barbora Syřínková

Vloženo: 7. října v 17:04

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 136×

Výlet za bubny

Barbora Syřínková

Vloženo: 7. října v 17:28

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 184×

Říjnové oslavy holčiček

Barbora Syřínková

Vloženo: 14. října v 13:02

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 132×

Návštěva z knihovny

Barbora Syřínková

Vloženo: 19. října v 10:18

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 114×

Podzimní dílničky s rodiči

Barbora Syřínková

Vloženo: 22. října v 11:43

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 153×